Dokumenti Općine

pdf  ODLUKA o korištenju službenih automobila 2024. GODINU
pdf  ODLUKA o korištenju službenih automobila 2023. GODINU
pdf  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2023. GODINU
pdf  Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika
pdf  Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika
pdf  Odluka o visini blagajnićkog maksimuma
pdf  Odluka o razvrstavanju dugotrajne imovine i sitnog inventara
pdf  Odluka o korištenju slžbenih mobitela
pdf  1. Izmjene i dopune plana savjetovanja Općine Oriovac u 2023. godini
pdf  2. Izmjene i dopune plana savjetovanja Općine Oriovac u 2023. godini
pdf  Procedura o blagajničkom poslovanju
pdf  Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
pdf  Procedura kontrole udruga
pdf  Procedura obračuna i naplate potraživanja
pdf  Procedura stvaranja ugovornih obveza
pdf  Etički kodeks službenika i namještenika
pdf  Odluka o imenovanju povjerenice za etiku
pdf  Odluka o imenovanju članova povjerenstva za etiku
pdf  Registar rizika
pdf  Strategija upravljanja rizicima
pdf  Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017 do 31.12.2017. Dječji vrtić Ivančica
pdf  Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2017 do 31.12.2017. Dječji vrtić Ivančica
pdf  Proračun za 2018. godinu
pdf  Prijedlog Proračuna za 2018. godinu
pdf Upute o načinu komunikacije između Općine Oriovac i proračunskog korisnika
pdf  Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2015.
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj-prosinac 2015.
pdf  Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa vrtića
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2015.
pdf  Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod
pdf  Zaključak na Financijski plan vrtića za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.godinu
pdf  Izmjene i dopune Plana mreže Dječjih vrtića na području općine Oriovac
pdf  Financijski plan Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac za 2016 te projekcije plana za 2017. i 2018.
pdf Plan prijma u službu u Općinu Oriovac - 2016.
pdf  Popis korisnika donacija i sponzorstva Općine Oriovac
pdf  Plan nabave općine Oriovac za 2016.
pdf  Odluka o izvršavanju Proračuna općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2015.g.
pdf  Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Oriovac
pdf  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih općine Oriovac
pdf  Zaključak o prestanku mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf  Zaključak - usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Oriovac za razdoblje 2016. – 2019.g.
pdf  Zaključak - usvajanje plana razvoja sustava civilne zaštite za Općinu za razdoblje 2016.-2018.g.
pdf  Zaključak - usvajanje analize stanja sustava civilne zastite u 2015.
pdf  Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf  Program rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2016. g.
pdf  Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gopodarstvu u 2016. godini na području općine Oriovac
pdf  Program kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrucju općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2016. g.
pdf  Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016-2018.g.
pdf  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2016.g
pdf  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
pdf  Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac
pdf  Izmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2015. godinu
pdf  Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g. na području općine Oriovac
pdf  Izmjene i dopune Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015. g.
pdf  Izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac
pdf  Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. g.
pdf  Proračun Općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2015. g.
pdf  Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte Općine Oriovac u 2015. g.
pdf  Godišnji plan - Program rada Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac za pedagošku godinu 2015.-2016.
pdf  Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika siječanj-lipanj 2015.
pdf  Ostvarenje plana razvojnih programa
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana nabave za 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj-prosinac 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014.
pdf  Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac - 2015.
pdf  Plan prijma u službu u općinu Oriovac - 2015.
pdf  Izmjene i dopune Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja-ENU-obiteljske kuće
pdf  Izmjene i dopune Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi - ENU - obiteljske kuće
pdf  Proračun Općine za 2015.
pdf  Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2015.
pdf  Program javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015.
pdf  Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2015.
pdf  Program kapitalnih ulaganja u objekte u 2015.
pdf  Program tekućeg investicijskog održavanja 2015.
pdf  Program rada Vlastitog pogona za 2015.
pdf  Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22 u 2015. godini
pdf  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac u 2015.

 pdf  Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara
 pdf  Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22.st.1. u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Vlastitog pogona za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte Općine Oriovac u 2014. godini
 pdf  Izmjene i dopune proračuna Općine Oriovac za 2014. godinu
 pdf  PRORAČUN OPĆINE ORIOVAC ZA 2014. GODINU
 pdf  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2013. GODINU

word Statut općine Oriovac (PROČIŠĆENI TEKST)
word Poslovnik Općinskog vijeća općine Oriovac (PROČIŠĆENI TEKST)
word Plan prijma u službu u Općinu Oriovac
word Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu Oriovac u 2014. godini
word Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2013.
word Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2013.
word Izmjene i dopune socijalnih potreba 2013.
word Izmjene i dopune javnih potreba u sportu 2013.
word Izmjene i dopune Vlastitog pogona za 2013.
word Program kapitalnih ulaganja u objekte u 2014.
word Program socijalnih potreba u 2014.
word Program javnih potreba u sportu u 2014.
word Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013.
word Izmjene i dopune kultura 2013.
word Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja za 2013.
word Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22.st.1. u 2013.
word Program gradnje objekata i uređaja za 2014.
word Program kultura 2014.
word Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22 u 2014. godini
word Program rada Vlastitog pogona za 2014.
word Program tekućeg investicijskog održavanja 2014.
word Smjernice za organizaciju i razvoj u 2014.

 


Prostorni plan Općine Oriovac


Zakon o prostornom uređenju Republike Hrvatske (N.N. 76/07) definira temeljni odnos prostornog planiranja i gospodarstva odredbom da se prostornim uređenjem osigura gospodarenje prostorom, čime se ostvaruju uvjeti za društveni i gospodarski razvoj određenog područja. Stoga, osnovna uloga Prostornog plana je da definira i predvidi promjene u prostoru.

DOKUMENTI


Ostali dokumenti

Na sjednici održanoj 17.06.2002. godine Općina Oriovac donijela je program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Program je donesen na temelju stavka 1. članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sukladno strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Mjerilima i uvijetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (NN 13/2), te članka 21. Statuta općine Oriovac.

DOKUMENTI

 


 

Proračun u malom Općine Oriovac

 pdf  Proračun u malom Općine Oriovac 2008.
 pdf  Proračun u malom Općine Oriovac 2009.

NAJAVE

RuralnirazgovoriOriovac

Ruralni razgovori u Oriovcu 
TKO? Zainteresirani mladi s područja općine Oriovac
KADA? U utorak, 28. svibnja 2024. godine u 18:00 sati
GDJE? Kino sala u Oriovcu
ZAŠTO? Cilj je provesti istraživanje o potrebama i problemima mladih iz ruralnih sredina Brodsko - posavske županije koji će dati točne podatke o potrebama i problemima s kojima se suočavaju mladi iz ruralnih sredina.
PROVODITELJ: Udruga Studio B
Vidimo se u što većem broju

441262208 756190746700779 7705610324040358817 n 1
 
424938132 763945702591950 6328663173751039283 n

INFORMACIJE


reciklazno

ora

oriokom

vrtic

icon projekti

icon zastita zivotinja

komunalno

 dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informiranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 099/712-1349
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


bpz.jpgfond-za-zastitu.jpglogo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.pngmin-kulture.jpgmin-pro-ured.jpgmin-reg-razvoja.jpgora.pngoriokom.jpgslagalica.jpgsreddrzuredzademografiju.pngvrtic.png