Koncesija za stjecanje prava obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac

dimnjacarTemeljem članka 19. st.1. Zakona o koncesijama (N.N.br.143/12) i članka 11. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), općina Oriovac, kao davatelj koncesije, objavljuje

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA STJECANJE
PRAVA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI – OBAVLJANJE
DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC


1. a) Naziv:       Općina Oriovac
    b) Sjedište:    35250 Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1
    c) Telefon:    035/431-232, Telefax: 035/431-036
        Web adresa: www.oriovac.hr
        e-mail adresa: opcina – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    d) matični broj: 00430757

2. a) Predmet koncesije: Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području
       Općine Oriovac
    b) Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih  poslova na području općine Oriovac što razumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
    c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje općine Oriovac
    d) Rok trajanja koncesije:  5 godina
    e) Naknada za koncesiju: početni godišnji iznos naknade za koncesiju 2.000,00 kuna.

3. a) Rok za predaju ponuda:  30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
    b) Adresa na koju se šalje ponuda:  Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1,35250  Oriovac, s naznakom „Javno nadmetanje–koncesija dimnjačarski poslovi–ne otvaraj“.
    c) Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik, latinično pismo.

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koji moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
- obrazac ponude
- isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni ili obrtni registar kojim se dokazuje da je   ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda), izvornik ili ovjerena preslika ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- Izjava o nekažnjavanju sukladno čl.67. i 68. Zakona o javnoj nabavi – ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
- Dokaz o solventnosti i bonitetu (obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2), ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
- Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima (Porezne uprave, HZMIO i HZZO) – izvornik ili ovjerena preslika ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
- Potvrda općine Oriovac o nepostojanju nepodmirenih novčanih obveza prema Općini – ako je ponuditelj registriran na području općine,
- reference tvrtke za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (oprema, broj i struktura djelatnika te dosadašnji poslovi),
- Izjava o dostavi garancije za kvalitetno izvršenje ugovornih obveza u slučaju odabira ponude,
- Cjenik  dimnjačarskih usluga
- Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje ili izmjenu cjenika dimnjačarskih usluga
- uplatnica o izvršenoj uplati na ime jamstva u preslici.

5. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: ekonomski najpovoljnija ponuda.

6. a)  Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:
    Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda br.1, 35250 Oriovac
     ured tajnice, svaki radni dan od 7 do 15 sati,
    b) Uputa za dobivanje dokumentacije za nadmetanje:
     Dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim danom od 7 do 15 sati na gornjoj adresi ili na web stranici općine Oriovac www.oriovac.hr.

7. Vrsta postupka: otvoreni postupak

8. Rok valjanosti ponude: 60 dana

9. Žalba u postupku dodjele koncesije za obavljanje predmetne djelatnosti izjavljuje se u pisanom obliku Državnoj Komisiji za kontrolu postupaka Javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

10. Datum slanja zahtjeva u Elektronički oglasnik javne nabave:  16.04.2015.godine.

 

pdfDokumentacija za nadmetanje

 

OPĆINA ORIOVAC

OGLASI


INFORMACIJE


dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png