Potpisani prvi ugovori o subvenciji kupnje ili gradnje prve nekretnine

potpisivanje ugovora stambeno 2019Danas su u vijećnici općine Oriovac načelnik općine gdin Antun Pavetić i 7 mladih obitelji s područja općine Oriovac potpisali Ugovore o subvenciji prilikom kupnje ili gradnje prve nekretnine. Svaki ugovor vrijedan je 30.000,00 kn i, po riječima zadovoljnih korisnika, znatno će olakšati riješavanje ovog, za mlade ljude, važnog životnog pitanja. Ukupan fond koji je općina Oriovac izdvojila iz svog proračuna za 2019. godinu iznosi 300.000,00 kn.
Čestitamo svima koji su ostvarili ovo pravo i želimo im da što prije usele u svoje nove domove.

potpisivanje ugovora stambeno 2019 2

U Slavonskom Kobašu održan koncert pučkih korizmenih napijeva

korizmeni koncert u kobasu 2019Jučer je u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Slavonskom Kobašu održan koncert pučkih korizmenih pripovjednih napijeva Slavonije i Srijema u izvedbi ženske pjevačke grupe Zwizde iz Zagreba. Gledatelji su mogli uživati u zaista predivnim glasovima i pomno izabranim točkama koje je izabrao njihov voditelj Pavo Begovac.
Ovo nije njihov prvi nastup u Slav. Kobašu jer su svoje programe izvodili i na smotrama tamburaških sastava. (izvor: www.slavonskikobas-kudmg.com)

Održana konferencija za medije povodom završetka radova na dječjem vrtiću

konferencija vrtic 2019 2Jučer je u Dječjem vrtiću "Ivančica Oriovac" održana konferencija za medije u povodu završetka radova na energetskoj obnovi zgrade dječjeg vrtića. Konferenciji su prisustvovali predstavnici iz Fonda za energetsku učinkovitost, projektanti, nadzorni inžinjeri, izvođač radova i predstavnici općine Oriovac! Svi zajedno utvrdili su da je 704.780,35 kn utrošeno na najbolji mogući način, u poboljšanje kvalitete boravka naših najmlađih mještana koji su naša budućnost.

konferencija vrtic 2019 1

Dežurstvo za zaprimanje kandidacijskih lista za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

opcina oriovac

Dežurstvo za zaprimanje kandidacijskih lista za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske mogu se predati u Općini Oriovac

- 04.04.2019. i 05.04.2019.godine.                          od 9,00  do 15,00 sati
- 06.04.2019. i 07.04.2019.godine.                          od 10,00 do 14,00 sati
- 08.04.2019. do 12.04.2019.godine.                       od 9,00  do 15,00  sati
- 13.04.2019. i 14.04.2019.godine.                           od 9,00  do 20,00 sati
- 15.04.2019.godine.                                                 od 9,00 do 24,00 sati

PREDSJEDNIK OĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
MARIO  MEANDŽIJA v.r.

Oriovac, 04.04.2019.godine.

Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća nac. manjina i predstavnike nac. manjina

bpz grb

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je:

1. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i
2. Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.

Odluke su stupile na snagu 3. travnja 2019. godine, a objavljene su u "Narodnim novinama" broj 32 /19, od 29. 3. 2019. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 5. svibnja 2019. godine.

U skladu s navedenim odlukama izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na razini Brodsko-posavske županije raspisani su za romsku i srpsku nacionalnu manjinu, Gradu Slavonskom Brodu za bošnjačku, romsku i srpsku nacionalnu manjinu, Gradu Nova Gradiška za srpsku nacionalnu manjinu, Općini Bebrina za ukrajinsku nacionalnu manjinu, a u općinama Bukovlje, Cernik, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornji Bogičevci, Okučani.
Oriovac i Stara Gradiška za srpsku nacionalnu manjinu.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine na razini Brodsko-posavske županije raspisani su za albansku, bošnjačku i ukrajinsku nacionalnu manjinu, a Gradu Slavonskom Brodu za albansku nacionalnu manjinu.

Obavještavaju se punoljetni pripadnici nacionalnih manjina, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području gradova i općina u sastavu Brodsko-posavske županije, da  u Uredu državne uprave, Službi za opću upravu u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1 (telefon 035/216-173, telefaks 035/443-006 i e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) i Odsjeku za opću upravu u Ispostavi Ureda u Novoj Gradiški, Trg kralja Tomislava 1 ( telefon 035/217-320, telefaks 035/362-745 i e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) mogu izvršiti provjeru upisa u registar birača prema mjestu svog prebivališta svakim

radnim danom od 7,00 do 15, 00 sati

te eventualno podnijeti zahtjev za upis, dopunu ili ispravak upisa u registar birača uz predočenje osobne iskaznice.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina života do održavanja izbora da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti. Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o nacionalnoj pripadnosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis, dopunu, ili ispravak podataka u registru birača istječe
u srijedu, 24. travnja 2019. godine.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje za sve vrijeme glasovanja od ovlaštene osobe Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i to u:
1. Sjedištu u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1,
2. Ispostavi Ureda u Novoj Gradiški, Trg kralja Tomislava 1.Obavijest biračima
Objava biračima

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac

opcina oriovacTemeljem članka 19. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18) i Ugovora o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva između općina Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac  na radno mjesto Komunalni redar

Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina
- 1 (jedan ) izvršitelj/izvršiteljica , na  neodređeno radno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

UVJETI:
- VŠS ili VSS poljoprivrednog ili drugog tehničkog usmjerenja
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije i osobni automobil u vlasništvu ili na raspolaganju
- poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi .

Prijavi  treba  priložiti:
- životopis s osobnim podacima,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu -presliku osobne iskaznice ili domovnice
- dokaz o stručnoj spremi – presliku  svjedodžbe,
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – potvrda o stažu,
- dokaz o radnom iskustvu- izjava poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na  poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine
- ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – presliku svjedodžbe,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac : oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  : brodski-stupnik.hr , općine Sibinj : sibinj.hr, općine Bebrina : bebrina.hr
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije – preslika vozačke dozvole
- dokaz o posjedovanju osobnog automobila – preslika prometne dozvole ili vlastoručno potpisana  izjava vlasnika vozila da kandidat  ima na raspolaganju osobni automobil
- vlastoručno potpisana izjava kandidata o poznavanju rada na računalu – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac – oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr , općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom to potvrđuje sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskim stranicama :
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz natječaja putem pisanog testiranja i intervjua, koje će biti objavljeno na web stranici općine Oriovac: oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr ,  općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr, i na oglasnoj ploči općine Oriovac ,  općine Brodski Stupnik, općine Sibinj, općine Bebrina, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na web stranicama općine Oriovac: oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr ,  općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način na koji će se obaviti prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, područje testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za testiranje.
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalno uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
„NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
na adresu:  Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac,
osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

pdfJavni natječaj
pdfObvijest i upute kandidatima
pdfIzjave

Pročelnica:
Anica Hemen

Obavijest biračima o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz RH

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Odluka je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama br. 30/19, 26. ožujka 2019. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26, svibnja 2019. godine.Obavijest biračima
Objava biračima

JAVNI POZIV - sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata

bpzBrodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, Slavonski Brod objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

1.PREDMET POZIVA

Predmet ovog Poziva je sufinanciranje prijevoza redovnih studenata na redovnim linijama javnog prijevoza željeznicom (polazno ili odredišno mjesto  na području Brodsko-posavske županije). Brodsko-posavska županija će sufinancirati prijevoz redovnih studenata, kroz cijenu redovne prijevozne karte za pojedinačna putovanja prema cijenama prijevoznika koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Prijevoznik će navedenim studentima odobriti također dodatnu povlasticu pri kupnji karte. Putničke blagajne prijevoznika ispostavljati će studentske pojedinačne karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom koju studenti kupuju o svome trošku temeljem potvrde/popisa koje im dostavi Brodsko-posavska županija.

2.OBVEZNI KRITERIJI

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza prijavitelj treba zadovoljiti slijedeće obvezne kriterije:

- da ima prebivalište na području Brodsko-posavske županije što se dokazuje potvrdom o prebivalištu izdanom od MUP-a,
- da je redovan student stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog  sveučilišnog studija što se dokazuje potvrdom obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2018./2019.godinu

3.NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranici www.bpz.hr. Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu na urudžbeni zapisnik zajedno sa prijavnim obrascem na adresu Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod

4.TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.

5.DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije moguće je dobiti na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

(izvor: www.bpz.hr)

Odobren projekt energetske obnove "kino sale"

kino sala 2019Još je jedna dobra vijest stigla u Općinu Oriovac ovih dana, a vezana je uz odobrenje projekta. Naime, zgrada u središtu Oriovca koju mještani Oriovca popularno  nazivaju "kino sala", dobiti će novo ruho i to energetski učinkovito. Bit će to odličan prostor koji će se moći iskoristiti kao kongresna dvorana, a ovim projektom uskoro će izgledati puno atraktivnije i uz kvalitetnu izolaciju  još bolje služiti svim mještanima općine.

Mobilni planetarij u društvenom domu u Oriovcu

planetarij 2019 1U srijedu 20.03.2019. najmlađi mještani općine Oriovac i polaznici dječjeg vrtića "Ivančica Oriovac" mogli su razgledati i upoznati se s tajnama noćnog neba, planeta, zvijezda i galaksija u najvećem mobilnom Planetariju u Hrvatskoj koji je bio postavljen u društvenom domu u Oriovcu. Dječica su otišla prepuna dojmova i s novim spoznajama o zvijezdama, ali i o grčkim herojima i najljepšim mitovima koji se skrivaju iza zvijezda na našem nebu.

planetarij 2019 2

Još jedna uspješna kazališna predstava mladih župe Lužani

sudjenje isusu 2019 1Korizemno vrijeme u općini Oriovac upotpunili su mladi Župe Gospe Fatimske iz Lužana izvedbom kazališnog komada "Suđenje Isusu". Tako su nedavno u društvenom domu u Lužanima te sinoć u društvenom domu u Oriovcu pobudili interes mnogih mještana i ispunili dvorane do posljednjeg mjesta. Vrlo zahtjevan tekst uspješno su savladali vrijedni glumci amateri, a sve je uspješno uvježbao i režirao vlč. Saša Paveljak. U predstavi se pojavljuje veći broj glumaca. Buđenjem povijesnih likova iz doba Isusa, suvremeni čovjek pokušava odgonetnuti je li židovski narod kriv za Isusovu osudu i pogubljenje? Pokretanjem ponovnog suđenja u kojem se Isusa tuži i brani, uključuju se i likovi iz sadašnjeg vremena koji svojim stavovima ukazuju na Isusa kao Spasitelja i čija se svijest stavljaju u obranu Isusa Krista.
Bila je to itekako zahtjevna i dobro odrađena predstava mladih glumaca amatera koji su odlučili dobrovoljni prihod prikupljen na predstavi donirati Marinu Jankoviću za pomoć u liječenju.

sudjenje isusu 2019 2

sudjenje isusu 2019 3

sudjenje isusu 2019 4

sudjenje isusu 2019 5

sudjenje isusu 2019 6

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png