Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac

opcina oriovacTemeljem članka 19. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18) i Ugovora o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva između općina Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac  na radno mjesto Komunalni redar

Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina
- 1 (jedan ) izvršitelj/izvršiteljica , na  neodređeno radno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

UVJETI:
- VŠS ili VSS poljoprivrednog ili drugog tehničkog usmjerenja
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije i osobni automobil u vlasništvu ili na raspolaganju
- poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi .

Prijavi  treba  priložiti:
- životopis s osobnim podacima,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu -presliku osobne iskaznice ili domovnice
- dokaz o stručnoj spremi – presliku  svjedodžbe,
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – potvrda o stažu,
- dokaz o radnom iskustvu- izjava poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na  poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine
- ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – presliku svjedodžbe,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac : oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  : brodski-stupnik.hr , općine Sibinj : sibinj.hr, općine Bebrina : bebrina.hr
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije – preslika vozačke dozvole
- dokaz o posjedovanju osobnog automobila – preslika prometne dozvole ili vlastoručno potpisana  izjava vlasnika vozila da kandidat  ima na raspolaganju osobni automobil
- vlastoručno potpisana izjava kandidata o poznavanju rada na računalu – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac – oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr , općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom to potvrđuje sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskim stranicama :
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz natječaja putem pisanog testiranja i intervjua, koje će biti objavljeno na web stranici općine Oriovac: oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr ,  općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr, i na oglasnoj ploči općine Oriovac ,  općine Brodski Stupnik, općine Sibinj, općine Bebrina, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na web stranicama općine Oriovac: oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr ,  općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način na koji će se obaviti prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, područje testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za testiranje.
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalno uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
„NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
na adresu:  Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac,
osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

pdfJavni natječaj
pdfObvijest i upute kandidatima
pdfIzjave

Pročelnica:
Anica Hemen

Obavijest biračima o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz RH

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Odluka je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama br. 30/19, 26. ožujka 2019. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26, svibnja 2019. godine.Obavijest biračima
Objava biračima

JAVNI POZIV - sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata

bpzBrodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, Slavonski Brod objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

1.PREDMET POZIVA

Predmet ovog Poziva je sufinanciranje prijevoza redovnih studenata na redovnim linijama javnog prijevoza željeznicom (polazno ili odredišno mjesto  na području Brodsko-posavske županije). Brodsko-posavska županija će sufinancirati prijevoz redovnih studenata, kroz cijenu redovne prijevozne karte za pojedinačna putovanja prema cijenama prijevoznika koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Prijevoznik će navedenim studentima odobriti također dodatnu povlasticu pri kupnji karte. Putničke blagajne prijevoznika ispostavljati će studentske pojedinačne karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom koju studenti kupuju o svome trošku temeljem potvrde/popisa koje im dostavi Brodsko-posavska županija.

2.OBVEZNI KRITERIJI

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza prijavitelj treba zadovoljiti slijedeće obvezne kriterije:

- da ima prebivalište na području Brodsko-posavske županije što se dokazuje potvrdom o prebivalištu izdanom od MUP-a,
- da je redovan student stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog  sveučilišnog studija što se dokazuje potvrdom obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2018./2019.godinu

3.NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranici www.bpz.hr. Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu na urudžbeni zapisnik zajedno sa prijavnim obrascem na adresu Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod

4.TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.

5.DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije moguće je dobiti na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

(izvor: www.bpz.hr)

Odobren projekt energetske obnove "kino sale"

kino sala 2019Još je jedna dobra vijest stigla u Općinu Oriovac ovih dana, a vezana je uz odobrenje projekta. Naime, zgrada u središtu Oriovca koju mještani Oriovca popularno  nazivaju "kino sala", dobiti će novo ruho i to energetski učinkovito. Bit će to odličan prostor koji će se moći iskoristiti kao kongresna dvorana, a ovim projektom uskoro će izgledati puno atraktivnije i uz kvalitetnu izolaciju  još bolje služiti svim mještanima općine.

Mobilni planetarij u društvenom domu u Oriovcu

planetarij 2019 1U srijedu 20.03.2019. najmlađi mještani općine Oriovac i polaznici dječjeg vrtića "Ivančica Oriovac" mogli su razgledati i upoznati se s tajnama noćnog neba, planeta, zvijezda i galaksija u najvećem mobilnom Planetariju u Hrvatskoj koji je bio postavljen u društvenom domu u Oriovcu. Dječica su otišla prepuna dojmova i s novim spoznajama o zvijezdama, ali i o grčkim herojima i najljepšim mitovima koji se skrivaju iza zvijezda na našem nebu.

planetarij 2019 2

Još jedna uspješna kazališna predstava mladih župe Lužani

sudjenje isusu 2019 1Korizemno vrijeme u općini Oriovac upotpunili su mladi Župe Gospe Fatimske iz Lužana izvedbom kazališnog komada "Suđenje Isusu". Tako su nedavno u društvenom domu u Lužanima te sinoć u društvenom domu u Oriovcu pobudili interes mnogih mještana i ispunili dvorane do posljednjeg mjesta. Vrlo zahtjevan tekst uspješno su savladali vrijedni glumci amateri, a sve je uspješno uvježbao i režirao vlč. Saša Paveljak. U predstavi se pojavljuje veći broj glumaca. Buđenjem povijesnih likova iz doba Isusa, suvremeni čovjek pokušava odgonetnuti je li židovski narod kriv za Isusovu osudu i pogubljenje? Pokretanjem ponovnog suđenja u kojem se Isusa tuži i brani, uključuju se i likovi iz sadašnjeg vremena koji svojim stavovima ukazuju na Isusa kao Spasitelja i čija se svijest stavljaju u obranu Isusa Krista.
Bila je to itekako zahtjevna i dobro odrađena predstava mladih glumaca amatera koji su odlučili dobrovoljni prihod prikupljen na predstavi donirati Marinu Jankoviću za pomoć u liječenju.

sudjenje isusu 2019 2

sudjenje isusu 2019 3

sudjenje isusu 2019 4

sudjenje isusu 2019 5

sudjenje isusu 2019 6

Donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva

opcina oriovacTemeljem članka 22. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 12/16), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja i ocjenjivanja prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj: 2178/10-04-15-1, od 15.12.2015.) općinski načelnik općine Oriovac, donosi


ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva
koje doprinose razvoju sporta, kulture, te drugim službenim zajednicama

za 2019. godinu


Podaci o Davatelju financijskih sredstava:

OPĆINA ORIOVAC, Trg hrvatskog preporoda 1, 35250, Oriovac
OIB: 67632922243
Odgovorna osoba: Antun Pavetić, općinski načelnik


Na temelju provedenog postupka zaprimanja, pregleda, vrednovanja i stručnog ocjenjivanja dostavljene dokumentacije po raspisanom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava,  udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, te drugim službenim zajednicama, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja prihvaćene su ponude sljedećih udruga i drugih organizacija civilnog društva za dodjelu financijskih sredstava za provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koja se provode sredstvima proračuna općine Oriovac za 2019. godinu:

pdfOdluka i popis Udruga

U Slavonskom Kobašu "Sjećanje na Zdravka Ćosića"

sjecanje na zdravka cosica 2019 8U nedjelju 24.2.2019. mještani Slavonskog Kobaša i njihovi gosti kroz znanstvenu su se kritiku Tihomira Katušića, klavirsku glazbu Ane Orić, saksofon Marka Ruškana, tambure tamburaša KUD-a Matija Gubec, riječ i pripovijedanje prijatelja na trenutak vratili u vrijeme kada je Zdravko Ćosić šetajući kejom upijao savske sutone koje je zatim oživljavao na slikarskom platnu.
Oživjelo je vrijeme akademskog slikara koga su uvažavali učitelji, poštovali prijatelji, a on je živio za svoj Kobaš u kojem se osjećao najsigurnije, kojeg je neizmjerno volio i koji mu je bio neiscrpni izvor inspiracija jer savski mulj i vrbe su na njegovim slikama oživljavali.
Ćosić je bio velikan u vrijeme dok je stvarao, njegova vjera u čovjeka, umjetnost i sposobnost prijenosa emocija na platno učinili su ga velikanom za povijest.
Prisutne je na samom početku pozdravio Antun Baćo, predsjednik KUD-a Matija Gubec koji potpisuje organizaciju i AntunPavetić načelnik općine Oriovac koja je pokrovitelj događaja.
O životu sa Zdravkom govorili su prijatelj i učenici Mihovil Hećimović i Karlo Kolundžić.

sjecanje na zdravka cosica 2019 9

sjecanje na zdravka cosica 2019 1

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac" ušao u program stjecanja povelje statusa međunarodne ekoškole

eko skolaOpćinski vrtić "Ivančica Oriovac" ušao je u program stjecanja povelje statusa međunarodne ekoškole pri udruzi "Lijepa naša". Do ove povelje dolazi se kroz 7 koraka, a djecu, polaznike vrtića, kroz razne vođene i samostalne aktivnosti upućuje se na eko način života i djelovanja.
Čestitamo voditeljici i djelatnicama vrtića na ovoj kandidaturi.

7. Pokladno jahanje općine Oriovac

pokladno jahanje 2019U subotu 16.02.2019. održano je 7. Pokladno jahanje općine Oriovac na kojem su brojni posjetitelji mogli uživati u povorci u kojoj je sudjelovalo gotovo 50 jahača i nekoliko konjskih zaprega.
Konjanici su projahali središtem Oriovca, a nakon blagoslova svih sudionika ispred župne crkve sv. Emerika nastavili su put preko Kujnika, Malina, Lužana i završili na obiteljskom imanju Ivana Kerekovića u mjestu Živike.
Ove godine posebno veseli veliki broj mladih jahača i sve veći broj djevojaka koje također uživaju u čuvanju ovog prekrasnog običaja.
Događaju je nazočio i župan gdin Danijel Marušić, pročelnica za zdravstvo BPŽ gđa Klara Šćuka, načelnik gdin Antun Pavetić, zamjenica načelnika gđa Željka Čorak i predsjednik općinskog vijeća gdin Josip Jagodar.

FOTOGALERIJA

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta

opcina oriovacNa temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

OBAVIJEST

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 551/5 u k.o. Ciglenik Lužanski, oranica (vrt),
površine 1399 m2 (0,1399 ha), tržišna cijena iznosi 3.077,94 kn


Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac — za k.č.br. 551/5 u k.o. Ciglenik Lužanski.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine", broj 120/2013).
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministar Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

pdfObavijest


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

OGLASI


1.

Posao... 31.08.2019.


Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Jelica Gajger zapošlajva medicinsku sestru na neodređeno radno vrijeme. Početak rada 9.9.2019.
Uvjeti:
- SSS
- licenca za sapostalni rad
- B kategorije i osobni automobil
- područje rada općina Oriovac

Kontakt: 091/5277317

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png