Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 19.st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 47. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/09, 7/13, 4/18, 6/20 i 11/21), Načelnik općine Oriovac objavljuje

NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Izrazi korišteni u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikacijske vještine,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit.

Iznimno, ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist, na radno mjesto pročelnika može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidat treba ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

a) životopis vlastoručno potpisan,
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice ili osobne iskaznice
c) dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem,
d) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora, rješenja, potvrde poslodavca ili drugog odgovarajućeg akta, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
e) dokaz o ukupnom radnom iskustvu – preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
f) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od dana objave natječaja,
g) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika (izjava se nalazi na službenoj stranici općine Oriovac www.oriovac.hr)
h) dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu (izjava se nalazi na službenoj stranici općine Oriovac www.oriovac.hr)
i) dokaz o položenom državnom ispitu.

Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92, 27/a3, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

U jedinstvenom upravnom odjelu općine Oriovac nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prilaže samo izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od imenovanja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti obavješteni pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici www.oriovac.hr i na oglasnoj ploči općine Oriovac bit će objavljena imena i prezimena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja, područja procjene te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Na web stranici www.oriovac.hr objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Prijave za natječaj sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju podnose se na adresu:

Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda br.1
35250 Oriovac

s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac – ne otvaraj“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
Općina Oriovac zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.
Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka o poništenju dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

pdfDodatak obrascima

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja


pdfOdluka o poništenju natječaja za prijem pročelnika-ce (ovjavljeno 15.6.2022.)

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.png